دین و زندگی سال دوم                     درس 1                          جلوه های حکمت و تدبیر

1ـ از سوالات اساسی هر جوان و نوجوانی است.

2ـ آیه ولله ملک السموات و الارض بیانگر چیست .

3ـ مالکیت حقیقی و اصیل از آن کیست و مالکیت انسان چگونه است.

4ـ در خلقت آسمانها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است.

5ـ اولی الالباب چه کسانی است.

6ـ ربنا ما خلقت هذا باطلا از زبان چه کسانی است.

7ـ الذین یذکرون الله فیاما و قعوداً از خصوصیات چه کسانی است.

8ـ دو معنای عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا چیست.

9ـ خردمندان با یاد خدا در خلقت آسمانها و زمین به چه نتیجه ای می رسند.

10ـ عدم وجود نظام و احتمال وقوع هر پدیده و عدم همکاری و حرکت دلخواه نیروهای عالم از خصوصیات چه جهانی است.

11ـ .................... یعنی جهانی که دارای نظم و قانون است.

12ـ برخورداری هر موجود از اجزای خاص و آرایش مخصوص اجزاء و خواص ویژه ی اجزاء و هماهنگی وظیفه آنها و وظیفه ی معین و پیوستگی اجزاء از خصوصیات چه جهانی است.

13ـ شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست.

14ـ قرآن کریم جهان را ............................... معرفی می کند.

15ـ عنصر ..................... است که سبب پیدایش یک نظام می شود.

16ـ بدون آن پیوستگی و ارتباط هماهنگی معنا ندارد.

17ـ همکاری و پیوستگی نظام برای چیست.

18ـ برای پاسخ این  سوال که چگونه اجزای یک مجموعه متناسب با هدفی  که دارند جمع می شوند چه حالاتی قابل فرض است.

19ـ کدام ویژگی است که مانند روح در همه اجزاء و فعالیت ها مجموعه منظم حضور دارند.

20ـ چرا فرض اول «تصادفی بودن» صحیح  نیست.

21ـ چرا فرض دوم صحیح نیست.

22ـ تنها فرض قابل قبول در همکاری اجزای یک مجموعه منظم چیست.

23ـ ویژگی خلقت در خطبه 90 نهج البلاغه چیست.

24ـ مقصود از اختلاف اللیل و النهار چیست.

25ـ از آین آیه مالکیت و فرمانروایی مطلق الهی استنباط می شود.

26- ارتباط وهماهنگی بین اجزای یک مجموعه ی نظم چه زمانی معنا دارد.

27ـ عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا اشاره به کدام صفت الهی است.

28ـ ازکدام عبارت قرآنی استفاده می شود که مجموعه جهان یک مجموعه منظم است.     

29ـ مهم ترین تفاوت جهان واقعی و خیالی چیست.

30ـ در خلقت جهان هستی وجودی آگاه و مدبر و حکیم ابتدا ........ را از نظر گرفته و متناسب با آن اجزاء را بوجود آورده است.

31ـ او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون اینکه از هیچ نمونه آماده و و پیش ساخته ای ایده بگیرد از کیست و بیانگر چیست.

 

دین و زندگی سال دوم                                          درس دوم                            با کاروان هست

هو الذی جعل الشمس ................. و القمر .............. را کامل کنید.

2ـ روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای چیست.

3ـ روشنی خورشید و ماه بیانگر چیست.

4ـ آفرینش جهان هستی بر اساس ....................... است.

5ـ آیه « یسبح له من فی السموات و الارض» بیانگر چیست.

6ـ والی الله المصیر بیانگر چیست.

7ـ وله اسلم من فی السموات والارض بیانگر چیست.

8ـ ترجمه آیه «افغیر دین الله یبغون» چیست.

9ـ عبارت «وقدره منازل» در رابطه با چیست.

10ـ عبارت « وله اسلم من فی السموات» کدام صفت الهی را اشاره می کند.

11ـ منظور از عبارت قرانی «ما خلق الله ذلک الا بالحق» چیست.

20ـ قران کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند.

21ـ ارتباط و پیوستگی طولی و عرضی در بدن چه هدفی را دنبال می کند.

22ـ فعالیت هر سلول در بدن در خدمت چیست.

23ـ نظام بزرگ چگونه شکل می گیرد.

24ـ هر چه دایره نظام بزرگ تر می شود.................. .

25ـ وقتی می گوئیم در یک مجموعه منظم هدف اجزاء کوچک در خدمت جزء بزرگ قرار دارد چه نوع پیوستگی بین اجزاء است.

26ـ همه موجودات زمین مانند اجزای بدن است یک پیوستگی ..............تشکیل می دهد.

27ـ زمین جزئی از منظومه شمسی و آن هم جزئی از کهکشان راه شیری است این پیوستگی ................. است.

28ـ انهدام و فروپاشی موجودات و نظام های این دنیا به چه معناست.

29ـ ما تری فی الارض الرحمن من تفاوت بیانگر چیست.

30ـ در فرهنگ نامه راغب فوت به چه معناست.

31ـ اختلاف دو چیز را در اوصاف و خصوصیات چه نامند.

32ـ از نظر علامه طباطبایی منظور از عدم تفاوت در خلقت چیست.

33ـ موجودات به گونه ای با یکدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی نصیب دیگری می شود بیانگر چه موضوعی است.

34ـ منظور از نبودن تفاوت در خلقت به چه معناست.

35ـ خداوند اجزاء جهان را طوری آفرید که بتواند به هدفی که دارند برسند و دیگران مانع او نشوند بیانگر چیست.

36ـ حکما پیوستگی بین اجزای عالم را تحت چه عنوانی مطرح می کنند.

37ـ اجزای همه عالم به هم متصل است و به صورت یک موجود است و نظام واحد دارند بیانگر کدام برهان است.

38ـ عبارت هل تری من فطور بیانگر چیست.

39ـ مبداء و منشاء دانش بشری چیست.

40ـ تمام تلاش ها و تفکر است منظم بشری در مقایسه با نظام عجیب و دقیق کائنات انعکاسی ضعیف و ناقابل است از کیست.

41ـ نظام های دنیوی دارای چه خصوصیاتی است.

42ـ همه مصنوعات بشری الهام گرفته از چیست.

43ـ بشر ........ از سیطره قوانین طبیعت خارج شود.

44ـ انسان در این صورت قادر به ساخت مصنوعات متنوع تر است.

45ـ خارج شدن انسان از سیطره جاذبه زمین و سیر در آسمان پیروی از چه قانونی است.

46ـ تغییرات و محیطی که در اثر تخریب لایه ی از زمین بوجود آمده نشان دهنده چیست.

47ـ وقتی عمر یکی از نظام های این دنیا به پایان میرسد ...................... .

48ـ زمین پاسخگوی نیاز انسان هست ولی پاسخگوی آنا و نیست از کیست.

49ـ تذکر این موضوع موعظه که در استفاده از آفریده های الهی باید به گونه ای عمل شود که نظام خود کنترلی طبیعت پیرامون خود را از دست ندهد از مصادیق چیت.

50ـ کامل کنید علم بی پایان الهی ........... علم انسان ..................

51ـ کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است.

الف : طبیعت با تدبیر درونی خود از فساد و تباهی حفظ می کند.

ب : انسان با شناخت قوانین طبیعت مصنوعاتی می سازد که تابع قوانین خود است.

ج : هر قدر علم انسان به قوانین خلقت کاملتر باشد مصنوعات متنوع تر است.

د : همه ی مصنوعات بشری با الهام از طبیعت و بکارگیری قوانین حاکم بر آن است.

هـ : قوانین بشری با قوانین خلقت در تضاد است.

و : عمر موجودات نامحدود و دائمی نیست.

ز: انرژی و استعداد طبیعت روزی به پایان می رسد و این به معنای نیستی و نابودی است.

ح : فروپاشی و انهدام انرژی برای پیوستن به نظام های دیگر و تجدید سازمان است.

ط : اجزای متلاشی شده در یک چرخه طبیعت دوباره باز سازی شده و در نظامی بالاتر با انرژی بیشتر به هم می پیوندد.

52ـ تفاوت علم خدا با علم انسان چیست.

53ـ تفاوت جهان خلقت با ساخت دست انسان چیست.

دین زندگی دوم                                               درس سوم                                            سرمایه های رشد

1ـ کاروان هستی شتابان رو به سوی ............... دارد.

2ـ ارزش هر انسان چیست.

3ـ خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده در کجا ترا دارد از کیست و بیانگر چیست.

4ـ سرانجام انسان در ............... رقم می خورد.

5ـ روزها فکر من این است و همه شب سخنم /  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم بیانگر چیست.

6ـ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بیانگر چیست.

7ـ خلقت الاشیاء لا جلک و خلقتک لا جلی از کیست و بیانگر چیست.

8ـ عبارت وفضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا بیانگر چیست.

9ـ تو را برای خود پروراندم در مورد چه کسی است.

10ـ و لقد گرمنا بنی آدم بیانگر چیست.

11ـ سخر لکم ما فی سموات و ما فی الارض بیانگر چیست.

12ـ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی بیانگر چیست.

13ـ هدف از خلقت انسان طبق آیه انا خلقنا الانسان چیست.

14ـ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا بیانگر چیست.

15ـ ودیعه های الهی انسان کدامند.

16ـ سرچشمه همه خوبیها و زیبائیها ست.

17ـ انسان سرشتی ................ و .................... دارد.

18ـ کتاب علم الیقین از کیست.

19ـ علت پرستش بت ها  توسط بت پرستان چه بود.

20ـ مشکل بت پرستان چه بود.

21ـ عبارت سنر یهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم بیانگر چیست.

22ـ آفاق وانفس یعنی چه.

23ـ در هیچ چیز نظر نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن و با آن دیدم از کیست و بیانگر کدام ودیعه الهی است.

24ـ کیست این پنهان مرا در جان و تن /  کز زبان من همی گوید سخن بیانگر چیست.

25ـ متصل تر با همه دوری به من /  از نگه با چشم و از لب با سخن با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد.

26ـ در این حال فرد به کوچکی آرمان و آرزوهای بشری پی می برد و عظمت و جلالی را که در ماورای پدیده های طبیعی ........... جلوه گری می کند حس می نماید از کیست.

27ـ انسان از چه چیزایی بیزار و از چه چیزهایی را دوست دارد و این بیانگر چیست.

28ـ فالهمها فجورها و تقواها بیانگر چیست.

29ـ عکس العمل انسان در برابر گناه و زشتی نتیجه چیست.

30ـ کدام مرتبه نفس انسان باعث رضایت وخشنودی و کدام مرتبه نفس باعث سرزنش انسان می شود.

31ـ در قرآن کریم به کدام یک از مراتب نفس سوگند یاد شده و در کدام سوره .

32ـ انسان در مقابل گناه عکس العمل نشان داده و او را سرزنش می کند کدام نفس است.

33ـ این قوه تشخیص دهنده درستی از نادرستی است.

34ـ برترین نعمتی که خدا در وجود انسان قرار داده است .

35ـ حضرت علی (ع) از نعمت عقل با چه خصوصیاتی یاد می کند.

36ـ خداوند علاوه بر ودیعه های الهی در درون ما برای هدایت ما چه چیزی را فرستاده است.

37ـ هدف ارسال انبیاء و پیشوایان چیست.

38ـ علاوه بر ودیعه های الهی و پیامبران خدا انسان را چگونه یاری می کند.

39ـ در این صورت زیبائیهای ایمان و عمل صالح در وجود انسان تجلی می کند.

40ـ از آن می توان به وجدان اخلاقی تعبیر کرد.

41ـ اگر انسان از ودیعه های الهی و انبیاء و الهامات استفاده کند زیبائیهای ........... و ............ در وجودش تجلی کند.

42ـ انسان بر اساس کدام سرمایه خود و جهان را وابسته به خداوندی می­داند که سرچشمه خوبیهاست.

43ـ امام علی (ع) از آن به عنوان بهترین ثروت و کمال انسان یاد می کند.

44ـ این که گوید از دل من راز از کیست بنگرید این صاحب آواز کیست و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

45ـ انسان زیبائی ها و زشتی ها را درک می کند و به خوبیها گرایش دارد و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس چهارم                                      روزنه های خطا

1ـ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی چه.

2ـ انما یا مرگم بالسوء والفحشاء درباره چه کسی است؟

3ـ چرا شیطان به عنوان دشمن آشکار معرفی شده است.

4ـ منظور از نفس در عبارت « وتعلم ما توسوس به نفسه» چیست.

5ـ و نحن اقرب الیه من حبل الورید بیانگر چیست.

6ـ در عبارت «یل تحبون العاجله » العاجله به چه معناست.

7ـ عبارت «گلا بل تحبون العاجله» در توصیف چه کسانی است.

8ـ طبق آیه 7 سوره یونس چه افرادی به حیات دنیا راضی شده اند.

9ـ والذین هم عن ایاتنا غافلون در توصیف چه کسانی است.

10ـ علت سقوط بعضی انسانها چیست که راه خسروان را پیش می گیرند .

11ـ میل سرکشی که در درون انسان زبانه می کشد و وی را به طلب هر چه بیشتر لذت ها فرا می خواند.

12ـ در سر دو راهی ها ............. به گناه و .............. او را به پاکی فرا می خواند.

13ـ تحریک کننده درونی انسان به سوی گناه چیست.

14ـ دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست از کیست وبیانگر چیست.

15ـ حدیث « اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک» به کدام مانع رشد و رستگاری اشاره دارد.

16ـ با توجه به آیات و روایات عامل سقوط انسان چیست.

17ـ قران چه چیزی را سرچشمه بسیاری از گناهان می داند.

18ـ از نظر قران این انسان محال است در گرداب گناه فرو رود.

19ـ قران در برابر کدام عامل رشد انسان را به تفکر و تعقل دعوت می کند.

20ـ امام صادق (ع) در توصیف عقل و جهل برای چه کسی برای عقل و جهل لشکری را مشخص می کند.

21ـ در لشکر عقل و جهل چند فضیلت و رذیلت وجود دارد.

22ـ چه کسی به راحتی تن به گناه می دهد.

23ـ از نظر امام خمینی( ره) این افراد در چنگال گناه اسیر نخواهد شد.

24ـ عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید از کیست بیانگر چیست.

25ـ دو عامل که باعث غلطیدن انسان در گناه می شود چیست.

26ـ کسی که به آخرت ایمان دارد.................. .

27ـ چه عواملی باعث رغبت در اطاعت از خدا و مواظبت بر  پاکیزگی است.

28ـ راههای نفوذ شیطان در انسان چیست.

29ـ کار شیطان چیست.

30ـ راه نفوذ شیطان چیست.

31ـ و وعدتکم فاخلفتکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

32ـ فلاتلومونی ولوموا انفسکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

33ـ عبارت قرانی « ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی» بیانگر چیست.

34ـ هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد از کیست.

35ـ از نظر قران کریم عامل اصلی گناه کیست.

36ـ نفس هر دم در درونت در کمین    از همه مردم بتر در مکروکین بیانگر چیست.

37ـ آیه اذقال ربک للملائکه انی خالق بشراً من طینی ................. بیانگر چیست.

38ـ خصوصیات بعد جسمانی انسان چبست.

39ـ خصوصیات بعد روحانی چیست.

40ـ آگاهی های انسان و قدرت اختیار و عواطف و احساسات مربوط به کدام بعد است.

41ـ دو دلیل برغیر مادی بودن روح کدام است.

42ـ اثبات وجود چه چیزی نیاز به استدلال ندارد.

43ـ در میان همه تغییرات یک محور ثابت و یک حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد بیانگر چیست.

44ـ چرا شخصیت انسان وابسته به جسم نیست

45ـ من و هویت انسان که ثابت است به چه معناست.

46ـ قوانین و مقررات جامعه بر پایه چیزی بنا شده است.

47ـ رفتی گفته می شود من و شخصیت ثابت است به چه معناست.

48ـ منظور از رویاهای صادقه چیست و این رویاها چه چیزی را اثبات می کند.

49ـ چهار رویای سوره یوسف کدام است.

50ـ این بعد انسان توانایی انتخاب و تصمیم گیری دارد و جاودانگی را درک می کند.

51ـ ویژگی های روح را بیان کنید.

درس پنجم                                           پنجره ای رو به جهان                                دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ دو دیدگاه در مواجهه با مرگ کدام است.

2ـ چرا انسان نمی تواند خود را از اندیشه مرگ و نابودی نجات دهند.

3ـ دو واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست.

4ـ کدام میل درونی است که انسانها را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب می کشاند.

5ـ سطحی نگری منکرین آخرت نسبت به دنیا و دیدن ظاهر این زندگی مفهوم کدام آیه است.

6ـ از آیه «اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض ...» بالحق بیانگر چیست.

7ـ ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون بیانگر چیست.

8ـ و رضوا بالحیاه الدنیا بیانگر چیست.

9ـ والدین هم عن ایاتنا غافلون بیانگر کدام خصوصیت منکرین معاد است.

10ـ آثار گناه آلود دیدگاه اول و رسیدن به سر نوشت زیان بار مفهوم کدام آیه است.

11ـ از پیامدهای این نگرش است که مرگ پایان زندگی است.

12ـ نگرانی انسان از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود.

13ـ کسی که به نگرش اول از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود .

14ـ بیماریهای روانی در انسان نتیجه چه نگرشی است.

15ـ الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا بیانگر چیست.

16ـ قل هل نبئکم بلاخسرین اعمالاً بیانگر چیست.

17ـ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً بیانگر چه مفهومی است.

18ـ فبحطت اعمالهم بیانگر کدام پیامد نگرش گروه اول است.

19ـ دیدگاه دوم درباره مرگ چیست.

20ـ پیامبر (ص) درباره مرگ چه می فرماید.

21ـ از نظر پیامبر(ص) درباره مرگ چه می فرماید.

22ـ حضرت علی(ع) درباره مرگ چه می فرماید.

23ـ ............... میدان از دست جان و ........ عین نزدیک شدن به آن است.

24ـ پیامدهای نگرش دوم درباره مرگ چیست.

25ـ در دیدگاه دوم مرگ نسبت به دنیا ................ و نسبت به جهان دیگر .......... است.

26ـ من آمن باله ......... لا خوف علیهم بیانگر کدام پیامد نگرش دوم است.

27ـ تلاش حضرت علی (ع) در نخلستان و وقف آن به محرومان بیانگر کدام پیامد نگرش دوم مرگ است.

28ـ خدا پرستان در دنیا چگونه زندگی می کنند.

29ـ چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمی دانند.

30ـ مرگ برای چه کسانی ناگوار است.

31ـ چرا خداپرستان از خدا عمر طولانی می خواهند.

32ـ کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم آسان تر شود.

33ـ شهادت طلبی نتیجه کدام دیدگاه است.

34ـ حدیث « انی لا اری الموت الا السعاده» بیانگر کدام پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ است.

35ـ حضرت قاسم(ع) در پاسخ عموی خود چه چیزی را از عسل شیرین تر می داند.

36ـ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما / به تمنای تو در حسرت رستاخیزم در ارتباط با چه موضوعی است.

37ـ قرآن سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند چگونه معرفی می کند.

38ـ عبارت« فلا نقیم لهم یوم القیامه و زنا» در رابطه با چه کسانی است.

39ـ وقتی امام حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت چه گفت.

40ـ که گور پرده ی جمعیت جنان باشد بیانگر چیست.

41ـ طبق آیه قرآن سرنوشت کسانی که به زندگی دنیا راضی شده چیست.

42ـ زیان کار ترین مردم چه کسانی هستند.

43ـ عبارت « فالیوم ننسا هم کما نسوا لقاء یومهم هذا در ارتباط با چه کسانی است.

44ـ رسول خدا فرمود برای ............... خلق شده اید نه برای ..............

45ـ حتمی ترین حادثه در زندگی انسان چیست.

درس ششم                                             آینده روشن                                        دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامته بیانگر چیست.

2ـ آیه « افحبستم انما خلقناکم عبثاً ........ معاد را در پرتو ....... ثابت می کند.

3ـ آیه « و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا»........... معاد را در پرتو .......... ثابت می کند.

4ـ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض........... معاد رادر پرتو............ ثابت می کند

5ـ ام نجعل المتقین کالفجار ................ معاد را در پرتو .............. ثابت می کند.

6ـ دو دلیل به ضرورت معاد را بیان کنید.

7ـ آیه کریمه آیا ما آنها را که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام دادند با تباه کاران یکسان قرار خواهیم داد چه نوع استدلالی را درباره معاد مطرح می سازد و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را.

8ـ این که خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدی نباشد در این صورت کاری عبث نخواهد بود معاد را در پرتو کدام صفت خدا اثبات می کند و ضرورت را اثبات می کند یا امکان معاد را.

9ـ آیه شریفه ی آیا گمان برید که شما را عبث خلق کردیم و دیگر به سوی ما باز نمی گردید استدلال عقلی است با نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان را.

10ـ آیاتی که معاد را لازمه ی حکمت خدا می شمارند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت را اثبات می کند یا امکان را .

11ـ این که قران لازمه عبث نبودن خلقت را بازگشت به سوی خدا می داند ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را .

12ـ آیاتی که معاد را لازمه عدل الهی می داند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کنند یا امکان معاد را.

13ـ آیه « الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه » ضرورت معاد را در پرتو ............... اثبات می کند.

14ـ وقتی همه پیامبران که راستگو ترین انسانها هستند از جهان آخرت خبر دارند نباید کدام قانون عقلی باید معاد را پذیرفت.

15ـ مهمترین خبری که انبیاء برای ما آورده اند چیست.

16ـ پیامبران پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده اند.

17ـ قرآن پس از توحید درباره کدام موضوع بیشترین بحث را کرده است.

18ـ حکمت و عدل الهی چه چیزی را ثابت می کند.

19ـ کار حکیمانه چه کاری است.

20ـ موجود حکیم دارای چه خصوصیتی است.

21ـ خداوند بر اساس چه صفتی اگر موجودی را خلق می کند هدفی را برای او قرار می دهد.

22ـ بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی که ناشی از ...... خداست ...... را اثبات می کند.

23ـ انسان بر اساس کدام میل درآرزوی حیات جاویدان است.

24ـ عموم تلاشهای انسان دز زندگی تحت تاثیر چه گرایشی است.

25ـ دو ویژگی انسان که مناسب ترین پاسخ ها وجود آخرت است کدامند.

26ـ این که دنیا نمی تواند میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی ما را پاسخ دهد بیانگر کدام دلیل ضرورت معاد است.

27ـ اگر مرگ پایان زندگی انسان باشد چه چیز هایی بیهوده می شود و چه صفتی از خدا زیر سوال می رود.

1ـ دو دیدگاه در مواجهه با مرگ کدام است.

2ـ چرا انسان نمی تواند خود را از اندیشه مرگ و نابودی نجات دهند.

3ـ دو واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست.

4ـ کدام میل درونی است که انسانها را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب می کشاند.

5ـ سطحی نگری منکرین آخرت نسبت به دنیا و دیدن ظاهر این زندگی مفهوم کدام آیه است.

6ـ از آیه «اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض ...» بالحق بیانگر چیست.

7ـ ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون بیانگر چیست.

8ـ و رضوا بالحیاه الدنیا بیانگر چیست.

9ـ والدین هم عن ایاتنا غافلون بیانگر کدام خصوصیت منکرین معاد است.

10ـ آثار گناه آلود دیدگاه اول و رسیدن به سر نوشت زیان بار مفهوم کدام آیه است.

11ـ از پیامدهای این نگرش است که مرگ پایان زندگی است.

12ـ نگرانی انسان از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود.

13ـ کسی که به نگرش اول از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود .

14ـ بیماریهای روانی در انسان نتیجه چه نگرشی است.

15ـ الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا بیانگر چیست.

16ـ قل هل نبئکم بلاخسرین اعمالاً بیانگر چیست.

17ـ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً بیانگر چه مفهومی است.

18ـ فبحطت اعمالهم بیانگر کدام پیامد نگرش گروه اول است.

19ـ دیدگاه دوم درباره مرگ چیست.

20ـ پیامبر (ص) درباره مرگ چه می فرماید.

21ـ از نظر پیامبر(ص) درباره مرگ چه می فرماید.

22ـ حضرت علی(ع) درباره مرگ چه می فرماید.

23ـ ............... میدان از دست جان و ........ عین نزدیک شدن به آن است.

24ـ پیامدهای نگرش دوم درباره مرگ چیست.

25ـ در دیدگاه دوم مرگ نسبت به دنیا ................ و نسبت به جهان دیگر .......... است.

26ـ من آمن باله ......... لا خوف علیهم بیانگر کدام پیامد نگرش دوم است.

27ـ تلاش حضرت علی (ع) در نخلستان و وقف آن به محرومان بیانگر کدام پیامد نگرش دوم مرگ است.

28ـ خدا پرستان در دنیا چگونه زندگی می کنند.

29ـ چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمی دانند.

30ـ مرگ برای چه کسانی ناگوار است.

31ـ چرا خداپرستان از خدا عمر طولانی می خواهند.

32ـ کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم آسان تر شود.

33ـ شهادت طلبی نتیجه کدام دیدگاه است.

34ـ حدیث « انی لا اری الموت الا السعاده» بیانگر کدام پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ است.

35ـ حضرت قاسم(ع) در پاسخ عموی خود چه چیزی را از عسل شیرین تر می داند.

36ـ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما / به تمنای تو در حسرت رستاخیزم در ارتباط با چه موضوعی است.

37ـ قرآن سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند چگونه معرفی می کند.

38ـ عبارت« فلا نقیم لهم یوم القیامه و زنا» در رابطه با چه کسانی است.

39ـ وقتی امام حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت چه گفت.

40ـ که گور پرده ی جمعیت جنان باشد بیانگر چیست.

41ـ طبق آیه قرآن سرنوشت کسانی که به زندگی دنیا راضی شده چیست.

42ـ زیان کار ترین مردم چه کسانی هستند.

43ـ عبارت « فالیوم ننسا هم کما نسوا لقاء یومهم هذا در ارتباط با چه کسانی است.

44ـ رسول خدا فرمود برای ............... خلق شده اید نه برای ..............

45ـ حتمی ترین حادثه در زندگی انسان چیست.

درس ششم                                             آینده روشن                                        دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامته بیانگر چیست.

2ـ آیه « افحبستم انما خلقناکم عبثاً ........ معاد را در پرتو ....... ثابت می کند.

3ـ آیه « و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا»........... معاد را در پرتو .......... ثابت می کند.

4ـ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض........... معاد رادر پرتو............ ثابت می کند

5ـ ام نجعل المتقین کالفجار ................ معاد را در پرتو .............. ثابت می کند.

6ـ دو دلیل به ضرورت معاد را بیان کنید.

7ـ آیه کریمه آیا ما آنها را که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام دادند با تباه کاران یکسان قرار خواهیم داد چه نوع استدلالی را درباره معاد مطرح می سازد و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را.

8ـ این که خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدی نباشد در این صورت کاری عبث نخواهد بود معاد را در پرتو کدام صفت خدا اثبات می کند و ضرورت را اثبات می کند یا امکان معاد را.

9ـ آیه شریفه ی آیا گمان برید که شما را عبث خلق کردیم و دیگر به سوی ما باز نمی گردید استدلال عقلی است با نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان را.

10ـ آیاتی که معاد را لازمه ی حکمت خدا می شمارند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت را اثبات می کند یا امکان را .

11ـ این که قران لازمه عبث نبودن خلقت را بازگشت به سوی خدا می داند ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را .

12ـ آیاتی که معاد را لازمه عدل الهی می داند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کنند یا امکان معاد را.

13ـ آیه « الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه » ضرورت معاد را در پرتو ............... اثبات می کند.

14ـ وقتی همه پیامبران که راستگو ترین انسانها هستند از جهان آخرت خبر دارند نباید کدام قانون عقلی باید معاد را پذیرفت.

15ـ مهمترین خبری که انبیاء برای ما آورده اند چیست.

16ـ پیامبران پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده اند.

17ـ قرآن پس از توحید درباره کدام موضوع بیشترین بحث را کرده است.

18ـ حکمت و عدل الهی چه چیزی را ثابت می کند.

19ـ کار حکیمانه چه کاری است.

20ـ موجود حکیم دارای چه خصوصیتی است.

21ـ خداوند بر اساس چه صفتی اگر موجودی را خلق می کند هدفی را برای او قرار می دهد.

22ـ بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی که ناشی از ...... خداست ...... را اثبات می کند.

23ـ انسان بر اساس کدام میل درآرزوی حیات جاویدان است.

24ـ عموم تلاشهای انسان دز زندگی تحت تاثیر چه گرایشی است.

25ـ دو ویژگی انسان که مناسب ترین پاسخ ها وجود آخرت است کدامند.

26ـ این که دنیا نمی تواند میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی ما را پاسخ دهد بیانگر کدام دلیل ضرورت معاد است.

27ـ اگر مرگ پایان زندگی انسان باشد چه چیز هایی بیهوده می شود و چه صفتی از خدا زیر سوال می رود.

28ـ اگر کمالات کسب شده توسط انسان با مرگ از بین رود کدام صفت الهی نقص می گردد.

29ـ جزء ها را روی ها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است کدام دلیل بر ضرورت کعاد است.

30ـ بالعدل قامت السماوات و الارض از کیست و بیانگر کدام دلیل بر ضرورت معاد است.

31ـ چرا دنیا امکان تحقیق عدالت الهی را ندارد.

32ـ چرا بعضی از افراد در امکان معاد تردید دارند.

33ـ از نظر قرآن حقیقت وجود انسان چیست.

34ـ بیت آنچه از دریا به دریا می رود از همان جا کآمد آنجا می رود با کدام عبارت قرانی درس 6 ارتباط مفهومی دارد.

35ـ روح هنگام مرگ چه وضعیتی پیدا می کند.

36ـ آیه ایحسب الانسان الن نجع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی نبانه با توجه به قدرت نامحدود خدا ........... معاد را اثبات می کند.

37ـ و ضرب لنا مثلاً و نیتی خلقه قال من یحی العضام ... قل یحیها الذی انشاها اول مره و با اشاره به ............... امکان در اثبات می کند.

38ـ در آیه 19 سوره روم با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت ............ را اثبات می کند.

39ـ سه دلیل بر امکان معاد را بیان کنید.

40ـ اشاره به قدرت نامحدود خدا و خلقت نخستین انسان و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت امکان معاد را اثبات می کند یا ضرورت معاد را.

دین و زندگی دوم                                             درس 7                                                              منزلگاه بعد

1ـ تنها آیه ای از قران که کلمه برزخ بکار رفته است کدام است.

2ـ محل تعیین سرنوشت انسان عالم ................ و عامل تعیین کننده با توجه به آیه « و نکتب ما قدموا و آثارهم » اعمال ................و ................. می باشد.

3ـ مهمترین شباهت دنیا و برزخ چیست.

4ـ مهمترین شباهت میان آخرت و برزخ کدام است.

5ـ برزخ در لغت به چه معناست و عالم برزخ یعنی چه.

6ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر یعنی چه.

7ـ توفی به چه معناست.

8ـ تفاوت دنیا و برزخ چیست.

9ـ پس از مرگ روح انسان چه حالتی دارد.

10ـ سخن گفتن انسان بعد از مرگ با خدا و فرشتگان بیانگر چیست.

11ـ اعمال تقدم چیست.

12ـ اعمال ما تاخر یعنی چه.

13ـ قرار دادن بدعت بد و راه و روش خوب جزء کدام اعمال است.

14ـ اولین مرحله عذاب گناهان چیست.

15ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر اشاره به کدام عالم است.

16ـ الذین تتو فاهم الملائکه ........ ادخلو الجنه منظور از جنت چیست.

17ـ آیه حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک» بیانگر چیست.

18ـ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون بیانگر کدام عالم است.

19ـ کسانی که خود را مستضعف می دانند قرآن به آنها چه می گوید.

20ـ سرنوشت کسانی که به خود ظلم کرده اند چیست.

21ـ با بیان امام صادق (ع) روح تونی شدگان در ........... قرار می گیرد.

22ـ عبارات قرانی «قالو فیم کنتم کنا مستضعفین فی الارض » گفتگوی  ............ با ........... است .

23ـ شش چیزی که از نظر امام صادق(ع) مومن پس از آنها بهرمند شود کدام است.

24ـ مطابق فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ شش چیز بهره مند می شود این حدیث اشاره به کدام اعمال است.

25ـ از نظر پیامبر (ص) هر کس سنت زشتی را باب کند تا وقتی مردم بداند عمل می کند .

26ـ اگر انسان از دشمنان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که این بدترین و بد لباس ترین خلق خداست.

27ـ مطابق فرمایش علی (ع) اگر انسان از دوستان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که خوش چهره ترین و خوش بو ترین افراد است.

28ـ سه چیز که در قبر بد انسان وارد می شود چیست.

29ـ سخن گفتن پیغمبر با کشتگان بد بیانگر چیست.

30ـ مطابق آیه 99 مومنون آن گاه که مرگ یکی از آنها برسد می گوید مرا باز گردان ...........

31ـ برزخ دوره ............... نیست و پرونده انسان ............. .

32ـ اولین سوالی که ملائکه از ستم کاران پس از مرگ می پرسند چیست.

33ـ طبق حدیثی از امام کاظم روح مومن حداقل چند وقت یک بار پس از مرگ به دیدار خانواده اش می آید.

34ـ براساس حدیث اما کاظم (ع) مومنان پس از مرگ بر حسب چه معیاری می تواند به دیدار نزدیکان خود برود.

35ـ از نظر اما کاظم (ع) روح مومن حداقل چند بار به دیدار خانواده اش می رود.

36ـ از تدبر برآیه ی شریفه ونکتب ما قد موا و آثارهم چه فهمیده می شود.

37ـ عبارت « النار یعرضون علیها غدّوا و عشیا در ارتباط با چه کسانی است و بیانگر چیست.

دین و زندگی دوم                                درس 8                                                                               واقعه بزرگ

1ـ اولین حادثه برای ورود به قیامت ............ است .

2ـ مرحله برپائی قیامت شامل چه حوادثی است.

3ـ نفخ صور یعنی چه.

4ـ تغییر ساختار زمین و آسمان در کدام مرحله اتفاق می افتد.

5ـ آیات زیر هر کدام به کدام حادثه مرحله اول اشاره دارد.

الف : و نفخ فی الصور

ب : فصق من فی السماوات

6ـ در آستانه  ........... بساط فعلی جهان در هم فرو می ریزد.

7ـ هنگام برپایی قیامت کدام واقعه بر سایرین تقدم دارد.

8ـ بر اثر کدام واقعه مردگان همه زنده می شوند.

9ـ حوادث مرحله دوم قیامت کدام است.

10ـ برپایی قیامت دارای .............. مرحله است که .......... با نفخ صور آغاز می شود.

11ـ بر چیده شدن حیات و آشکار شدن حقایق مربوط به کدام مرحله قیامت است.

12ـ آیات زیر مربوط به کدام مرحله است

الف : منها خلقناکم و فیها نعیدکم

ب : ثم نفخ فیه اخری

ج : فاذاهم قیام ینظرون

د : و اشرفت الارض بنور ربها

هـ ـ و وضع الکتاب

و ـ وجی ء بالنبین و الشهدا

ز : و قضی بینهم بالحق

ح : و نضع الموزین القسط

13ـ کدام عبارت بیان گر و وسیله ی سنجش اعمال در قیامت است.

14ـ آیه وفیت کل نفس ما عملت بیانگر کدام واقعه است و در کدام مرحله است.

15ـ نورانی شدن زمین در مرحله دوم به چه معنایست.

16ـ بعد از آغاز رسیدگی به اعمال اولین قدم چیست.

17ـ بر اساس آیات و روایات شاهدان به اعمال ما چه کسانی اند و در کجا .

18ـ چرا امامان و پیامبران معیار سنجش اعمال ما هستند.

19ـ وی شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران رواست .

20ـ شاهدان روز قیامت چه کسانی اند.

21ـ آنها در طول زندگی انسان همواره مراقب انسان بوده اند و تمامی اعمال آنها ثبت کرده اند.

22ـ در قیامت چون بدکاران سوگند دروغ یاد کنند چه اتفاقی می افتد.

23ـ تفاوت نامه ی در دنیا با نامه ی عمل در قیامت چیست.

24ـ نامه عمل انسان در قیامت چگونه است.

25ـ امام صادق (ع) در مورد و زن اعمال در قیامت میزان را چگونه معنا کرده اند.

26ـ با توجه به آیه ی فاما من تقلت موزاینه میزان یعنی چه .

27ـ منظور از موازین یا معیار سنجش اعمال انسان در آخرت چیست.

28ـ معیار و وسیله سنجش اعمال .................... .

29ـ سنجشگر اعمال ما در قیامت کیست.

30ـ ارزش اعمال انسان به چه چیزی بستگی دارد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات