دین زندگی دوم دبیرستان                                             درس 9                                           فرجام کار

1ـ ترجمه آیه «و سبق الذین کفرو الی جهنم زمراً» چیست.

2ـ حتی اذا اذاجاء و ها فتحت ابوابها در مورد چیست.

3ـ عبارت « الم یا نکم رسل منکم ینلون علیکم ءایات ربکم » از زمان چه کسی و خطاب به کیست.

4ـ مخاطب « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» چه کسانی هستند.

5ـ و قالو الحمد لله الذی صدقنا وعده از زبان چه کسانی هستند.

6ـ عبارت« قیل ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها» را ترجمه کنید.

7ـ و سبق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمراً در چه مرحله ای است.

8ـ جهنم و بهشت به ترتیب چند در دارد.

9ـ آتش جهنم به ........ سر می کشد و از ............. سر چشمه می گیرد.

10ـ ماموران عذاب چه خصوصیتی دارند.

11ـ دوزخیان وقتی دچار عذاب شدند چه می گویند.

12ـ جهنمیان از خدا چه درخواستی دارند.

13ـ پاسخ قطعی خدا به درخواست جهنمی ها چیست.

14ـ جهنمی ها چه کسی را مقصر می شمارند.

15ـ من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما پذیرفتید از زبان کیست.

16ـ فرشتگان در برابر درخواست تخفیف از طرف جهنمی ها به آنها چه می گویند.

17ـ برخورد نگهبانان بهشت با بهشتیان چگونه است و چه وعده ای می دهند.

18ـ بهشتیان چگونه در بهشت قرار می گیرند.

19ـ بالاترین درجه بهشت چیست.

20ـ مزد و پاداش رسالت پیامبر چیست.

21ـ مظهر تمام و کمال و جلوه های زیبائیهای خدا و نزدیک ترین افراد به خدا کیست.

22ـ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله بیانگر چیست.

23ـ ................. سبب پیروی از خدا ............... نشانه عدم صداقت در دوستی است.

24ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی چه .

25ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحیکم الله بیانگر چیست.

26ـ قل ان کنتم تحبون اله فاتبعونی باطل کننده کدام اعتقاد است.

27ـ ما احب اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

28ـ اسالک حبک اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

29ـ اعمالی که ما را به خدا می رساند مشهور به چیست.

30ـ دوست دار خدا .......................... است.

31ـ عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد به کدام اثر محبت خدا اشاره دارد.

32ـ لا تجد قوماً یومنون الله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله به کدام اثر محبت به خدا اشاره دارد.

33ـ پایه و اساس اسلام چیست.

34ـ لا اله الا الله از چه نفی و اثباتی تشکیل می شود.

35ـ دو پایه دینداری کدام است.

36ـ تولی و تبری یعنی چه .

37ـ از نظر امام خمینی تحقق دیانت به چه بستگی دارد.

38ـ خلوص عشق موجدین چگونه میسر می شود.

39ـ اذا قالو لقو مهم انا براء منکم و مما تعبدون و به کدام اثر محبت الهی اشاره دارد.

40ـ اساس و پایه دینداری به بیان قران چیست.

41ـ قربی در آیه ی قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموه فی القربی چه کسانی هستند.

42ـ مصرع نبودن نقش دو عالم که رنگ الفت بود دلالت دارد به تقدم  ............... بر ....................

43ـ در قران اجر رسالت پیامبر چه معرفی شده است و علت آن چیست.

44ـ انا براءاء منکم و ما تعبدون من دون الله به کدام اصل دینداری اشاره دارد.

45ـ جمله هر کس به دنبال سعادت است باید عشق را در وجود خود احیاء کند یا چه بیتی اشاره دارد.

46ـ آیه فذوقوا ما کنتم تکنزون بیانگر چیست.

47ـ از آنچه می بافی همه روزه بپوش / ز آن چه می کاری همه روزه بنوش بیانگر چیست.

48ـ چه بعدی از اعمال زندگی دنیوی انسان در عالم آخرت باز می گردد.

49ـ قوانین و مقررات قضایی جزء کدام دسته از انواع پاداش ها و کیفرهاست.

50ـ به ترتیب جنبه ظاهری و باطنی عمل چگونه است.

51ـ در کدام نوع پاداش و کیفر تناسب میان جرم و کیفر اهمیت دارد تا عدالت برقرار شود.

52ـ کدام نوع رابطه مخصوص نامه اعمال است که انسان با خود به قیامت می برد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس 10                                                 اعتماد بر او

1ـ از مهم ترین عوامل تقویت کننده ی عزم می باشد.

2ـ و لو کنت فظا غلیظ القلب یعنی چه.

3ـ آیه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله بیانگر چیست.

4ـ توکل به چه معناست.

5ـ رابطه توکل با معرفت و ایمان چیست.

6ـ نتیجه توکل چیست.

7ـ خداوندا تو با دوستانت بیش از دیگران انس می گیری و برای اصلاح کار آنها که بر تو توکل می کنند از خودشان آماده تری از کیست.

8ـ نتیجه عدم توکل با معرفت و ایمان چیست.

9ـ خدا در قران قبل از توکل پیامبر را به چه مواردی سفارش کرده است.

10ـ لا نفضوا من حولک یعنی چه .

11ـ عبارت و شارهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله خطاب به کیست.

12ـ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلین به چه معناست.

13ـ دوران تصمیم های بزرگ است.

14ـ چرا هر عمر می گذرد دوران تصمیم های بزرگ کاهش می یابد.

15ـ خصوصیات دوران جوانی و نوجوانی چیست.

16ـ در چه زمانی به توکل و اعتماد به خدا نیاز شدیدتری احساس می شود.

17ـ تفاوت توکل با ریسک کردن چیست.

18ـ ریسک کردن در چه مواردی است.

19ـ انی توکلت علی الله ربی و ربکم بیانگر چیست.

20ـ آیه ما توفیقی الا با لله علیه توکلت و الیه انیف سخن چه کسی است.

21ـ توکل کردن گفتن یک جمله نیست بلکه ........................ .

22ـ چه وقت خدا کارهای ما را به بهترین وجه چاره می کند.

23ـ توکل چه زمانی معنا دارد.

24ـ توکل کننده و امید دهنده به چه کسانی است.

25ـ گر توکل می کنی در کار کن / کشت کن پس تکیه بر جبار کن بیانگر چیست.

26ـ طبق آیات آخرین مرحله قبل از توکل چیست.

27ـ حضرت هود در برابر لجاجت قوم خود چه می فرماید.

28ـ شرایط توکل حقیقی چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                                 درس 11

1ـ الذین جاهد و افینا لنهدینهم سبلنا به کدام مرحله تکامل انسان اشاره دارد.

2ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خدا چیست.

3ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خود چیست.

4ـ برنامه های زندگی در ارتباط با دیگران چیست.

5ـ انجام صحیح و به موقع نماز انتخاب دو دست و حسابرسی از اعمال به ترتیب مربوط به کدام حوزه برنامه زندگی است.

6ـ آفرینش با .................. و ................ آغاز شد.

7ـ آیه «ورحمتی وسعت کل شیء» بیانگر کدام صفت الهی است.

8ـ خداوند با کدام اسم آدمیان را آفرید.

9ـ بیت «نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت» بیانگر چیست.

10ـ بیت «طفیل هستی عشق اند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری» بیانگر چیست.

11ـ خدا چگونه اسم غفار خود را به نمایش گذاشت.

12ـ سرچشمه بیماری از تصمیم های انسان است.

13ـ عامل خروج از خود محوری چیست.

14ـ عامل تقویت محبت به خدا چیست.

15ـ اثرات محبت به خدا چیست.

16ـ الهی سینه ای ده آتش افروز در آن سینه دلی همه سوز از زبان کیست.

17ـ اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.

18ـ .و من الناس من یتجد من دون الله انداواً ................ و الذین آمنو اشد حبا لله بیانگر چیست.

19ـ قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموره فی القربی به کدام آثار محبت خدا اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                  درس 12                               فضیلت آراستگی

1ـ حدیث ان الله جمیل و یحب الجمال از کیست.

2ـ سه ویژگی حضور مومنان در اجتماع چیست.

3ـ دین اسلام دین آراستگی ....................... و ...................  است.

4ـ البسو البیامین فانه اطیب و اطهر از کیست و بیانگر چیست.

5ـ التجمل من اخلاق المومنین از کیست و بیانگر چه مفهومی است.

6ـ خداوند زیبایی و آراستگی را درست دارد و از پرداختن به خود و ژولیده نشان دادن بدش می آید از کیست.

7ـ دو رکعت نماز با بوی خوش بهتر از.................. است از کیست.

8ـ خداوند دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند از کیست.

9ـ چرا برای مومن آراستگی در طول روز حفظ می شود.

10ـ تجمل در احادیث به چه معناست.

11ـ ظاهر هر کس .................... است.

12ـ چه چیزهای اعمال و ظواهر را می رساند.

13ـ تاثیر ظاهر با باطن انسان چگونه است.

14ـ عفاف یعنی چه.

15ـ انسان عفیف چه خصوصیتی دارد .

16ـ تاثیر عفت در ظاهر انسان چگونه است.

17ـ لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف ایمان است از کیست.

18ـ بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی از کیست.

19ـ چرا امام پوشیدن لباس نازک را نشانه ضعف دین می داند.

20ـ چرا عفاف در زنان و دختران جلوه ی زیباتر و بدتر دارد.

21ـ زن کانون ................... خانواده است.

22ـ آراستگی زنان در جامعه باید چگونه باشد.

23ـ عرضه نابجای زیبای زیبائیها چه اثراتی دارد .

24ـ عزت در مقابل چه چیزی قرار دارد.

25ـ عزت نفس به چه معناست.

26ـ بزرگترین شکست چیست.

27ـ چرا عزتمند عفیف هم هست.

28ـ من کان یرید الفره فلله العزه جمیعاً بیانگر چیست.

29ـ از نیازهای مهم دوره نوجوانی و جوانی است.

30ـ جوان برای اثبات مفید بودن وجودش چه انجام می دهد.

31ـ کدام فضیلت اخلاقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمایی و جلب توجه دیگران قرار دهند.

32ـ پیامبر اسلام به چه نوع لباس تاکید می کند چرا.

33ـ استفاده از عطر و لباسهای روشن در عبادتها چه حکمی دارد.

دین و زندگی سال دوم                                    درس 13                                           زیبائیهای عفاف

1ـ پوشش مناسب از نشانه های ................ و .............. است.

2ـ گرایش به پوشش در زن و مرد چگونه است.

3ـ پوشش و عفاف با چه چیزی رابطه مستقیم دارد.

4ـ دیدگاه اریان الهی درباره پوشش چیست.

5ـ دیدگاه یهود درباره پوشش و حجاب چیست.

6ـ حجاب در مسیحیت چگونه است.

7ـ وضعیت حجاب در زمان ظهور حضرت مسیح چگونه بود.

8ـ وضعیت زنان قبل از اسلام در ایران چگونه بود.

9ـ وی از همسر خود خواست که در جشن ازدواج بدون حجاب باشد ولی او نپذیرفت.

10ـ تفاوت فرهنگ ها درباره حجاب چیست.

11ـ آیه قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفضوا فروجهم بیانگر چیست.

12ـ و قل للمومنات یغضض ابصارهن و یحفظن فروجهن بیانگر چیست.

13ـ و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها بیانگر چیست.

14ـ ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن بیانگر چیست.

15ـ پیامبر اکرم نگاه به نامحرم را به چه تشبیه نمی کند.

16ـ امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار مجاز از بدن زن را برای دیدن توسط مرد نامحرم مجاز می شمارد.

17ـ از نظر امام صادق (ع) مقدار مجاز بدن زن برای دیدن توسط مرد نامحرم چقدر است.

18ـ قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیهن بیانگر چیست.

19ـ علت پوشش حجاب طبق آیه ذالک ادنی ان یعرفن چیست.

20ـ جلباب چیست.

21ـچگونگی و نوع پوشش به چه چیزی بستگی دارد.

22ـ معیار پوشش مردان از نظر اسلام چیست.

23ـ دو شرط پوشش زنان چیست.

24ـ چه چیزی دو شرط پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

25ـ دو مسئولیت مهم انسان در قبال هر نعمت چیست.

26ـ وظیفه زن در برابر اعطای زیبایی به او چیست.

27ـ چه چیزی زمینه ساز تفاوت پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

28ـ دیدگاه قرآن درباره حجاب چیست.

29ـ آیه شریفه « قل للمومنین یغضوامن ابصارهم» به چه مسئله ای اشاره دارد.

30ـ نظر اسلام درباره پوشش مناسب چیست.

31ـ اثرات حجاب و پوشش زنان چیست.

32ـ محارم سببی یعنی چه .

33ـ محارم نسبی یعنی چه.

34ـ محارم رضاعی کدام است.

35ـ کدام یک برای مردان محرم و کدام نامحرم اند.

1ـ دختر خواهر  2ـ زن پدر  3ـ زن برادر   4ـ مادر زن  5ـ دختر دایی 6ـ زن پسر

36ـ کدام یک برای زنان محرم و کدام نامحرم است.

1ـ پدر شوهر  2ـ شوهر مادر  3ـ  پسر خواهر  4ـ شوهر خواهر  5ـ پسر شوهر  6ـ پسر برادر

37ـ فضل بن یسار از اصحاب کدام امام است.

38ـ ولیضر بن بخمر هن علی جیوبهن اشاره به چیست.

39ـ عمو و دایی و برادر جزء کدام محارمند.

40ـ اثرات حجاب چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                        درس 14                               نظارت هماهنگی

1ـ مخاطب آیه « اتقوا الله تقاته» چه کسانی اند.

2ـ در آیه «و اذکروا نعمه الله علیکم» منظور از نعمت چیست.

3ـ اتقواله حق تقاته بیانگر چیست.

4ـ و لا تموتن الا و انتم مسلمون بیانگر چیست.

5ـ آیه و اعتصمو بحبل اله جمیعاً و لاتفرقوا به چه چیزی دعوت می کند.

6ـ قران برای ایتکه اثر معجزه آسای اسلام را در ایجاد وحدت بیان کند از چه یاد می کند.

7ـ قران پس از سفارش به تقوی و وحدت به چه دعوت می کند.

8ـ ولکن منکم امه یدعون الی الخیر بیانگر چیست.

9ـ امر به معروف وظیفه چه کسی است.

10ـ و لاتکونو کالذین تفرقو و اختلفوا من بعد ما جاء هم البینات درباره چه کسانی است.

11ـ سرنوشت کسانی که با بی تقوایی به وحدت جامعه لطمه می زنند چیست.

12ـ پیامبر اسلام مثل یک جامعه را به چه تشبیه می کند.

13ـ 5 وجه مشترک میان سرنشینان کشتی و یک جامعه کدام است.

14ـ دو وظیفه مردم برای رسیدن به سعادت در جامعه چیست.

15ـ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بیانگر چیست.

16ـ دعوت به خیرها و نیکی ها چیست.

17ـ اثرات دعوت به نیکی ها چیست.

18ـ امام صادق(ع) بهترین دعوت به خیر و نیکی را چگونه می داند.

19ـ دعوت کننده مردم باشید اما نه با زیان بلکه با پارسایی از کیست.

20ـ خصوصیات دعوت عملی چیست.

21ـ مراتب بعد از دعوت عملی چیست.

22ـ چرا باید مقابل گناهکار اقدام مناسب کرد.

23ـ اقدام مناسب در در برابر گناهکار چیست و چگونه به اجرا در می آید.

24ـ امام حیسن (ع) هدف قیام خود را چه می داند.

25ـ از نظر حضرت علی (ع) اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود چه اتفاقی می افتد.

26ـ تاثیرات امر به معروف در جامعه از نظر امام باقر (ع) چیست.

27ـ امام صادق درباره چه گروهی می فرماید گروهی از اینان در کارهای گناههکاران شرکت نداشتند.

28ـ هر کس به کار نیکی امر یا از کار باز دارد را به خیر راهنمایی کند در آن عمل سهیم و شریک است.

29ـ و ما الاعمال کلها و الجهاد فی سبیل اله عند الامر بالمعروف ....... الا کنفته فی بحر لجی از کیست.

30ـ 4 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست.

31ـ اهمیت اموری مانند اصول دین یا مذهب و حفظ عقاید مسلمان به چه علت است.

32ـ اما حسین(ع) و یارانش به چه علت مصیبت بزرگی را تحمل کردند.

33ـ مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر چیست.

34ـ مرحله زبانی کدام مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است.

35ـ مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر چیست.

36ـ کدام مر حله امر به معروف در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است.

37ـ عدم در پیش گرفتن روش صحیح امر به معروف چیست.

38ـ توصیه های موثر امام خمینی در امر به معروف چیست.

39ـ امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

40ـ امام حسین (ع) عمل خود را در مبارزه ی با حکومت فاسد چه نامیدند.

41ـ علم به بی تاثیری امر به معروف و نهی از منکر ............ امر و نهی موجب .................. تکلیف است.

42ـ اگر انسان احتمال مفسده و ضرر جانی یا مالی بدهد امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

43ـ آن گاه که ضروریات دین در خطر است وظیفه مکلف چیست.

44ـ روی بر گرداندن از گناهکار و موعظه کردن به ترتیب جزء کدام مراحل است.

45ـ وحدت مسلمانان چگونه تامین و تضمین می شود.

46ـ در حکم پیش گیری و مانع گسترش گناه است.

47ـ از نظر حضرت علی (ع) تمام کارهای نیک در مقابل امر به معروف ............

48ـ امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با چه اموری است.

49ـ طبق فرمایش امام علی(ع) اگر امر به معروف ترک شود کدام نزد خدا قبول نمی شود.

50ـ مهم ترین شرط کسی که می خواهد مردم را به خیر و نیکی دعوت کند چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                           درس 15                                  کار، گوهر زندگی

1ـ از ارکان مهم زندگی اجتماعی انسان است.

2ـ سخن از کار به چه معناست.

3ـ هدف از ذکر نعمت های خداوند در قرآن چیست.

4ـ عبارت ان فی ذالک لایه لقوم یتفکرون و لقوم یعقلون و لقوم یذکرون بیانگر چیست.

5ـ داشتن هدف ها و آرمان ها بزرگ از خصوصیات چه دورانی است.

6ـ امید و تلاش از خصوصیات کدام دوران است.

7ـ با چه چیزی می توان به اهداف بزرگ خود در زندگی رسید.

8ـ چه چیزی به هدف های بلند واقعیت می بخشد.

9ـ راه رسیدن به سربلندی برای یک ملت چیست.

10ـ عواقب کار کسانی که با سوء استفاده ثروتی بدست می آورند برای خودشان چیست.

11ـ عواقب ثروتهای کلان باد آورده برای جامعه چیست.

12ـ خصوصیات افرادی که با سوء استفاده ثروتی به دست می آورند چیست.

13ـ از نظر پیامبر این افراد در قیامت در شمار انبیاء هستند.

14ـ کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند کاری که برای درآمد حلال بوده است شب را آمریده به سر آورده است از کیست.

15ـ امام صادق (ع) چند نفر شاگرد دارد.

16ـ امام صادق (ع) به ابو عمر و شیبانی چه گفت.

17ـ امام کاظم (ع) درابهره کار و تلاش چه می فرماید.

18ـ منظور امام کاظم (ع) از افراد برتری که کار می کردند چه کسانی بوده است.

19ـ رسول خدا درباره چه کسی فرمود از چشم من افتاد.

20ـ ملعون من القی کله علی الناس از کیست و بیانگر چیست.

21ـ از نظر حضرت علی (ع) ............. و ............ با هم عقد زوجیت بستند و فرزندی به نام ......... از آنها متولد شد.

22ـ آثار کار و تلاش برای مرد چیست.

23ـ آثار کار و تلاش برای جامعه چیست.

24ـ آثار تنبلی و بیکاری برای فرد چیست.

25ـ آثار تنبلی و بیکاری برای جامعه چیست.

26ـ .......... سازنده انسان و .......... فاسد کننده اوست.

27ـ آثار تربیتی کار در انسان چیست.

28ـ استعدادهای انسان چه زمانی ظهور می شود.

29ـ اثرات تنبلی در فرد چیست.

30ـ وی قدر زحمت و کار را می داند از رنج مردم به رنج می افتد.

31ـ .............. کارخانه سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است.

32ـ اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند از کیست و بیانگر کدام اثر کار است.

33ـ اتقان در کار یعنی چه .

34ـ کسی که اهل کار است چه خصوصیاتی دارد.

35ـ و تری الفلک مواخر فیه یعنی چه.

36ـ تسیمون یعنی چه.

37ـ حمل صخره های سترگ از قلی کوه های رفیع از بار منت آدمیان برایم دوست داشتنی تر است بیانگر کدام اثر کار است.

38ـ کسی که اهل کار است از رنج مردم به رنج می افتد به کدام اثر کار اشاره دارد.

39ـ حدیث ملعون من القی کله علی الناس بیانگر چیست.

40ـ لحماً طریاً درباه چیست.

41ـ نزول باران رویش گیاهان انواع میوه ها نشانه های الهی برای چه گروهی است.

42ـ تسخیر شب و روز خورشید و ماه ستارگان به نشانه های الهی برای چه گروهی است.

43ـ خداوند انچه را در زمین به رنگ های گوناگون برای انسان پدید آورد نشانه برای چه کسانی است.

44ـ از چه چیزی می توان هم چون کیمیایی نام برد که مس وجود انسان را به زر تبدیل می کند.

45ـ ان فی ذالک لایه لقوم یذکرون به چه معناست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                    درس 16                                              کار در نظام اقتصادی

1ـ نقش کار در بینش و تفکر اسلامی چیست.

2ـ بر چه اساس مالک اصلی همهی موجودات خداست.

3ـ منطق فطرت درباره مالکیت چیست.

4ـ هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد آن زمین از ان او خواهد بود از کیست و طبق چه منطقی است.

5ـ به چه فعالیتی کار گویند.

6ـ دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را باقیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهم از کیست و بیانگر چیست.

7ـ از امام کاظم سوال شد شخصی یک ماده غذایی را موجود آیا می تواند بیش از تحویل کالا آن را به دیگری بفروشد امام چه جوابی داد.

8ـ از نظر فقها معامله در کارهای کاذب چه حکمی دارد.

9ـ کارهایی که انسان انجام می دهد به چند گروه تقسیم می شود.

10ـ تاثیر کارهای کاذب به اقتصاد جامعه چیست.

11ـ چه هنگام ربا پیش می آید.

12ـ ربا یعنی چه.

13ـ آثار ربا در جامعه چیست.

14ـ نمونه ربا در جامعه چیست.

15ـ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو اما بقی من الربا ان کنتم مومنین بیانگر چیست.

16ـ فان لم تفعلوا فاذنو بحرب من الله و رسوله بیانگر چیست.

17ـ از نظر قرآن راه افزایش ثروت در جامعه چیست

18- و ما آتیتم من رباً یربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله بیانگر چیست.

19- و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله بیانگر چیست.

20- اما رضا (ع) علت حرام بودن ربا چیست .

21- دو عامل دخیل در هر فعالیت اقتصدی چیست .

22- با ............ و .............. مشارکت اقتصادی بوجود می آید.

23- تقسیم سود در فعالیت اقتصادی چگونه است.

24- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست.

25- از راههای برقراری عدالت چیست.

26- سودی که از راه فعالیت اقتصادی میان دارندگان سرمایه تقسیم می شود چه حکمی دارد.

27ـ کانون مشارکت کار و سرمایه و محلی است که صاحبان پول و سرمایه ثروت خود را بدانجا سپارد.

28ـ اساس بانکداری در نظام اسلامی چگونه است.

29ـ روش بانکداری اسلامی در اعطاء وام چگونه است.

30ـ بانکداری اسلامی در مشارکت با وام گیرنده ................... .

31ـ در بانکداری اسلامی چه چیزی اهمیت دارد.

32ـ قانون بانکداری که در مجلس تصویب شده بر چه اساسی است.

33ـ هزینه های جامعه از چه راههای تامین می شود.

34ـ منظور از اتفاق واجب و مستحب چیست.

35ـ هزینه های ناشی از خل ها و شکاف های موجود در جامعه از چه راهی است.

36ـ کدام هزینه ها با انفاق جبران می شود.

37ـ اموالی که افراد صاحب ثروت در راه خدا صرف امور خیریه می شود چه نام دارد.

38ـ قرآن بعد از نماز به چه چیزی تاکید می کند.

39ـ انما الصد قات للفقراء و المساکین و العالمین علیها ....... بیانگر کدام انفاق است.

40ـ زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد.

41ـ غلات اربعه کدام است و چه چیزی به ان تعلق دارد.

42ـ موارد مصرف زکات چیست.

43ـ زکات امموال در چه صورتی واجب است.

44ـ حد نصاب در زکات یعنی چه.

45ـ نیت زکات باید چگونه باشد.

46ـ زکات طلا و نقره در چه صورتی واجب است.

47ـ منظور از انعام ثلاثه چیست و چه به آنها تعلق می گیرد.

48ـ زکات فطره چیست.

49ـ میزان زکات فطره چیست.

50ـ کسی که دیگری باید فطره او را دهد دادن فطره توسط او چه حکمی دارد.

51ـ کسی که نمی تواند مخارج سال خود را تامین کند زکات فطره .......... .

52ـ انسان باید زکات فطره را به قصد ............... .

53ـ خمس به چند چیز تعلق می گیرد و رایج ترین ان چیست.

54ـ مقدار خمس را بنویسید.

55ـ مصارف خمس را نام ببرید.

56ـ منظور از حساب سال چیست.

57ـ تا خمس مال پرداخت نشود استفاده از آن ............. .

58ـ اگر با پولی که خمس آن داده نشده است خانه ای خریداری شود حکم نماز در آن چیست

59ـ آذوقه خانه اگر از سال زیاد بیاید حکم آن چیست.

60ـ طلا و زیور آلات اگر بیش از مقدار مصرفی باشد خمس ............. .

61ـ اگر چیزی که خمس آن داده نشود به کسی هدیه شود ............. .

62ـ اگر بچه ای سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید چه حکمی دارد.

63ـ هدف مالیات چیست.

64ـ هزینه جامعه چگونه باید تأمین شود.

65- وظیفه نظام اسلا می در قبال خمس و زکات و مالیات چیست.

66- از نظر حضرت علی (ع) بهبودی و صلاح دیگران در چیست.

67- از نظر حضرت علی (ع) کار مردم چه وقت سامان می یابد.

- از نظر حضرت علی (ع) حاکم قبل از مالیات باید به چه فکر کند.

69- زیور آلات خانم ها ............. ندارد ولی ممکن است ................... داشته باشد.

70- هزینه های جامعه از دو راه ............... و ..................... تأمین می شود.

71- حد نصاب پرداخت زکات برای سکه های نقره چیست.

72- برای انجام کدام واجب باید سال تعیین کرد.

73- به ترتیب حد نصاب و حساب سال برای چه مطرح می شود.

74- آیه انما الصدقات للفقراء برای چه نازل شده است.

75- واعلموا انما غنمتم من شیء در ارتباط با چه چیزی است؟

76- خداوند ادامه چه چیزی را اعلان جنگ با خدا و رسولش می داند.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic