تبلیغات
معارف شهرستان ماکو - پیام آیات دین و زندگی 2


درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
 

پیام آیات درس اول :

سوره اعلی:(آیه 2و3)

1-    هریک از موجودات جهان دارای نظم خاصی هستند.

2-    هر موجودی به گونه ای ساخته شده که هدف معین را دنبال می کند.

سوره آل عمران:(آیه 190و191)

1-بیهوده و عبث بودن در موجودات جهان راه ندارد.

2-نظم و استحکام وهدفمندی در موجودات نشانه ی خالق  حکیم است.

3- کسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که اهل عقل و خرد باشد.

سوره نمل :( آیه 88)

استحکام ، نظم وهدفمندی مخلوقات نشانه ی خالقی حکیم و خبیر است.

سوره قمر: (آیه49)

خلقت هر موجودی دارای نظم و اندازه ی خاصی است.

سوره عنکبوت: (آیه 44)

خداوند این جهان هدفمند آفریده  است.

پیام آیات درس دوم:

سوره احقاف: (آیه 3)

1-تمام مخلوقات این جهان به حق(هدفمند) آفریده شده اندو دارای هدفی مشخص هستند.

2- یکی از انذارهایی که مورد بی توجهی کافران است ؛مرگ و این که جهان دارای سرانجامی است.

سوره تغابن: (آیه 1)

همه ی موجودات خداوند قادر را تبسبح می کنند.

سوره تغابن: (آیه 3)

1-هریک از مخلوقات در بهترین شکل و صورت خلق شده اند و آن چه را که نیازمند رساندن آن ها به هدف بوده ، دارا می باشند.

2-کاروان هستی همان طور که از خداست رو به سوی خدا دارد.

سوره آل عمران: (آیه 83)

همه ی مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می کنند و به سوی خداوند که مقصد نهایی جهان خلقت است روان می باشند.

سوره ملک: (آیه 3)

هریک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکیل می دهند، دارای انسجام و پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می باشند.


پیام آیات درس سوم:

سوره اسراء: (آیه 70)

خداوند به انسان کرامت بخشیده و بر سایر مخلوقات برتری داده است.

سوره روم: (آیه 30)

خداوند به انسان سرشت خدا آشنا بخشیده و به او گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها داده است.

سوره شمس: (آیه 7و8)

خداوند به انسان راه شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن ونیزراه شناخت شر و بدی وبیزاری از آن را داده است.

سوره انسان : (آیه 3)

خداوند به انسان ارداده و اختیار داده است  و او را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است.

سوره عنکبوت : (آیه 69)

خداوند برای سعات انسان ها پیامبران و پیشوایان فرستاده است و در پیمودن این راه او را کمک می کند.

سوره قیامت: (آیه 3)

خداوند به انسان نفس سرزنشگر(وجدان) داده است که او به جبران گناهان واردارد تا به کسب فضائل بپردازد.

سوره زمر: (آیه 17 و18)

خداوند به انسان نیوی عقل داده است تا راه درست را بیندیشد و از جهل دور بماند تا به حقیقت دست یابد.

سوره بقره: (آیه 168و169)

1-خداوند به انسان دستور می دهد به دنبال کسب حلال باشید.

2-خداوند به انسان هشدار می که عامل گمراهی و فریب شما شیطان است مبادا به اجازه ی وسوسه بدهید و از راههای گمراه کننده ی او پیروی کنید.

سوره  ق: (آیه 16)

خداوند به انسان یاد آوری می کند که یکی از عوامل گمراه کننده ی انسان عامل درونی او یعنی نفس اماره است.

پیام آیات درس چهارم:

سوره ص:(آیه 71 و72)

1-نسان دارای دو بعد مادی و روحانی است.

2-ابتدا جسم مادی شکل می گیرد و سپس روح الهی دمیده می شود.

3- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحی است.

سوره مومنون: (آیه 14)

1-بعد روحی انسان خلقتی متفاوت با بعد مادی دارد.

2- خداوند پس از مراحل خلقت انسان و دمیدن روحی ویژه در او به خود آفرین گفت.

 پیام آیات درس پنجم:

سوره احقاف: (آیه 3)

1-تمام مخلوقات این جهان به حق(هدفمند) آفریده شده اندو دارای هدفی مشخص هستند.

2- یکی از انذارهایی که مورد بی توجهی کافران است ؛مرگ و این که جهان دارای سرانجامی است.

سوره عنکبوت :آیه( 20)

خداوند قادر علاوه بر این دنیا ، جهان دیگری را نیز آفریده است.

سوره جاثیه: (آیه 22)

یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می شود این است که او آینده ای روشن و رو به خدادارد و انسان نتیجه اعمالش را می بیند.

سوره یونس : (آیه 7 و8)

اگر زندگی دنیا بدون آخرت باشد جایگاه انسان آتش خواهد بود.

سوره کهف: (آیات 103 الی 105)

زیان کارترین مردم کسانی هستند که فقط برای دنیا کار می کنند وبه آیات خدا  و دیدار اوکفر می ورزند.و درباره ی خود فکر می کنند که بهترین عملکرد را دارند.

سوره عنکبوت : (آیه 64)

یکی از تفاوت های بین دنیا و آخرت در این است که زندگی و مرگ در دنیا آمیخته است ولی آخرت یکپاچه حیات است.

سوره مائده: (آیه 69)

کسانی که به خدا و آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام در این دنیا دچار حزن و ترس نمی شوند.

سوره اسراء : (آیه 19)

کسی که  ایمان به خدا داشته باشد وآخرت را بخواهد و برای آن نهایت تلاش را نماید ؛ دارای زندگی نتیجه بخش و پر ثمر خواهد بود.

پیام آیات درس ششم:

سوره نساء :آیه( 87)

وقوع قیامت حتمی است و خداوند در این روز همه را یکجا جمع می کند .

سوره مومنون: (آیه 115)

خداوند جهان را براساس حکمت آفریده است و فعل خدا بیهوده از خدا سر نمی زند و خلقت خدا دارای هدف است و جهان دیگر را نیز بر اساس حکمت آفریده است .

سوره ص :(آیه 27)

خداوند جهان را براساس حکمت آفریده است و فعل خدا بیهوده از خدا سر نمی زند و خلقت خدا دارای هدف است و جهان دیگر را نیز بر اساس حکمت آفریده است .(اگر کسی غیر از این فکر کند کافر است.)

سوره ص :(آیه 28)

خداوند عادل است و بین خوب وبد تفاوت قائل است و حساب پاکان را از ناپاکان را جدا می کند.(اگر کسی غیر از این فکر کند کافر است.)

پیام آیات درس هفتم:

سوره مومنون :(آیه 99و100)

1-    انسان ها پس از رویارویی با مرگ از کردارشان پشیمان می شوند و خواستار بازگشت وجبران اعمال می شوند.( اما هیچ راه بازگشتی نیست)

2-    انسان ها پس از مرگ وارد عالمی به نام برزخ می شوند.

سوره نساء : (آیه 97)

1-فرشتگان در هنگام مرگ  حقیقت وجود انسان (روح) را توفی( دریافت کامل ئ بدن نقص)می کنند.

2- پس از مرگ روح به فعالیت های آگاهانه  خود ادامه می دهد.

3- در عالم برزخ انسان ها با فرشتگان سخن می گویند.

 سوره نحل : (آیه 32)

1-فرشتگان در هنگام مرگ  حقیقت وجود انسان (روح) را توفی( دریافت کامل ئ بدن نقص)می کنند.

2- پس از مرگ روح به فعالیت های آگاهانه  خود ادامه می دهد.

3- در عالم برزخ انسان ها با فرشتگان سخن می گویند.

4-در عالم برزخ بخشی از پاداش و جزای مردم داده می شود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی  که تجلی کوچکی از قیامت است می مانند.

سوره غافر:(آیه 45 و46)

در عالم برزخ بخشی از پاداش و جزای مردم داده می شود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی  که تجلی کوچکی از قیامت است می مانند.

سوره یس: (آیه 12)

ارتباط عالم برزخ با عالم دنیا برقرار است و پس از مرگ هم چنان پرونده ی انسان باز است و آثار اعمال نیک و بد ثبت می شود و درقیامت براو عرضه می شود.

سوره قیامت : (آیه 13)

ارتباط عالم برزخ با عالم دنیا برقرار است و پس از مرگ هم چنان پرونده ی انسان باز است و آثار اعمال نیک و بد ثبت می شود و درقیامت براو عرضه می شود.

پیام آیات درس هشتم:

سوره زمر: آیه (68و69)

1-    اولین حادثه ی قیامت نفخ صور اول است.

2-    با نفخ صور اول واقعه ی سهمگینی در آسمان ها و زمین رخ می هد و همه را غالفگیر و بیهوش می کند .

3-    همه ی اهل آسمان و زمین مدهوش می شوند0مگر آن کسانی که خدا بخواهد) و بساط حیات موجودات و انسان برچیده می شود.

4-    دومین حادثه ی قیامت نفخ صور دوم است.

5-    با نفخ صور دوم  حیات دوباره ی انسان ها آغاز می شود.وهمه در پیشگاه خدا حاضر می شوند.

6-    با نوری از جانب خدا زمین روش می شود و با این نورانیت پرده های واقعیت کنار می رود.

7-    دادگاه عدل خدا بر پا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

8-    شاهدان قیامت حاضر می شوند و علیه انسان شهادت می دهند.

9-    کتاب اعمال انسان گشوده می شود.

سوره انبیاء: (آیه 47)

دادگاه عدل خدا براساس حق بر پا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

سوره  حاقه : (آیه 19)

افراد نیکوکار کتاب اعمالشان را به دست راستشان می دهند.

سوره  حاقه : (آیه 25)

افراد بدکار کتاب اعمالشان را به دست چپشان می دهند.

سوره اعراف : (آیه 8)

دادگاه عدل خدا براساس حق برپا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

سوره طه: (آیه 55)

انسان ها همان طوری که از خاک آفریده شده اند پس از مرگ جسمشان به خاک باز می گردد و دوباره در روز قیامت از خاک بر می خیزند.

پیام آیات درس نهم:

سوره زمر : (آیه71و72)

1-    گناهکاران  گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند.

2-    درهای جهنم به روی ایشان گشوده می شود.

3-    نگهبانان جهنم به آنان توبیخ می کنند.

4-    به عذاب الهی که به آنان وعده داده شده است دچار می شوند.

5-    جاودانه در جهنم قرار می گیرند که بدترین جایگاه است.

سوره زمر: (آیه 73و74)

1-    بهشتیان گروه گروه به سوی بهشت راهنمایی می شوند.

2-    درهای بهشت به آنان باز می شود.

3-    نگهبانان بهشت به آنان خوشآمد می گویند.

4-    جاودانه در بهشن می مانندو از نعمات آن استفاده می کنند.

5-    بهشتیان با دیدن نعمات و عده ی محقق شده ی الهی ، خدا را سپاس می کنند.

سوره زلزال: (آیه 7و8)

در قیامت جزاء و پاداش انسان عین کردار اوست که آن را می بیند.  

 

 

پیام آیات درس 10

سوره آل عمران آیه: 159

برای رسیدن به نظر صحیح با تعقل و مشورت  و نیز با توکل به خدا باید تصمیم گرفت.

سوره فرقان آیه: 58

در انجام امور باید بر خدا توکل کرد زیر او زنده ای است که هرگز نمی میرد.

سوره زمر آیه: 38

1-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او او خالق آسمان ها و زمین است.

2-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او اگر بخواهد رحمت یاآاسیبی به کسی برساند هیچ کس مانع او نمی شود.

3-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او بر همه چیز تواناست و برای رسیدن به نتیجه اعتماد بر او برای انسان کافی است.

پیام آیات درس 11

سوره بقره آیه :165

مردم بر دو دسته ان : گروهی خدا را دوست دارند .گروهی چیزهای دیگر را همتای خدا می گیرند و به آن ها دوستی دوستی می ورزند.

سوره آل عمران آیه: 31

لازمه ی دوستی با خدا پیروی از فرمان های اوست.

سوره مجادله آیه:22

نمی شود کسی خدا را دوست بدارد ولی با دشمنان او دوستی کند.

سوره ممتنحنه آیه :4

1-حضرت ابراهیم (علیه السلام) و کسانی که به او اقتدا می کنند، همواره از کسانی که جز خدا را می پرستند و از آن چه که می پرستند بیزاری می جویند و اعلام برائت می کنند.

2- میان کسانی که با خدا دوستی می ورزند و کسانی که دشمنان خدا هستند، برای همیشه رابطه ی دشمنی بر قرار است، مگر آن که آنان از دشمنی با خدا دست بردارند.

 

 

پیام آیات درس: 12

سوره اعراف آیه :32

1-    خداوند زینت های جهان را بر بندگانش حرام نکرده است.

2-    مؤمنان باید از روزی هایی که از راه درست و پاک به دست آورده اند ، استفاده کنند.

3-    زینت ها و روزی های پاک در آخرت ، اختصاص به مؤمنان دارد.

سوره اعراف آیه :33

آن چیزهایی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است ، عبارتند از: زشتکاری ، گناه، بغی و شرک به خداست.

 

سوره اعراف آیه :26

1-    خداوند، پوشش را برای دو هدف قرار داده است: الف: انسان را از ناپسندی ها حفظ کند و مایه ی عفاف باشد. ب: زینت و آراستگی او باشد.

2-    اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند ، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید.

 

پیام آیات درس :13

سوره نور آیه :30

وظیفه ی مردان این است که چشم خود را از نگاه به نا محرم کنترل کنند و دامان خود را از گناه دور کنند.

سوره نور آیه :32

1-    وظیفه ی زنان نیز مانند مردان این است که چشم خود را از نگاه به نا محرم کنترل کنند و دامان خود را از گناه دور کنند.

2-    استفاده از زینت و زیور آلات نباید به گونه ای باشد که توجه نا محرمان را به خود جلب کند.

3-    زنان بایدحجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن ها را هم بپوشاند.

سوره احزاب آیه:59

1-    زنان بایدحجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن ها را هم بپوشاند.

2-    حجاب برای زنان سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود و افراد بی بند و بار که اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازه ی تعرض به او ندهند.

پیام آیات درس :14

سوره آل عمران آیه :103

عامل اصلی وحدت جامعه ی اسلامی حبل الله(دین اسلام- دین خدا- پیروی ازخدا) است.

سوره آل عمران آیه :104

(مسلمانان)برای انجام وحدت میان مسلمین باید یکدیگر را دعوت به خیرنمایند. و نیز یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 سوره توبه آیه :71

1-افراد جامعه ی اسلامی مسئول رفتارهای یکدیگرند زیرا خداوند آن ها را سرپرست قرار داده است.

2- مسلمانان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

3-یکی از عواملی که سبب می شود جامعه ی اسلامی از رحمت خدا دور شود، ترک امر به معروف و نهی از منکر است.

سوره آل عمران آیه :110

1-    مسلمانان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

2-    در صورتی جامعه ی اسلامی یک جامعه ی نمونه می شود که به خدا ایمان داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر کنند.

3-    با انجام امر به معروف و نهی از منکر کشتی جامعه ی اسلامی به ساحل رستگاری می رسد.

4-    یکی از از ویژگی های امت اسلامی که سبب می شود بهترین امت باشد، انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

 

پیام آیات درس :15

سوره توبه آیه:60

1-    یکی از راه های تأمین هزینه های جامعه، زکات می باشد.

2-    در آمد به دست آمده از زکات باید برای فقراء ، مساکین، کارگزاران زکات، آزاد کردن برده، مولفه قلوب، در راه ماندگان و در راه خدا مصرف شود.

سوره  انفال آیه :41

راه دیگر تأمین هزینه های جامعه، خمس (یک پنجم) است.که پس از مصرف هزینه های معمولی زندگی، اضافه آمده و باقی مانده است.

سوره بقره آیه:278

کسب درآمد از راه ربا حرام است.

سوره بقره آیه:279

1-کسب درآمد از راه ربا مساوی با جنگ با خدا و رسول خدا(ص)است.

2-اگر کسی بخواهد از فعل ربا توبه کند باید اموال اضافی که از راه ربا به دست آورده است باز گرداند.

پیام آیات درس :16

سوره بقره آیه 186

1-    هرکس صادقانه و از صمیم قلب خدا را بخواهد و از او در خواستی کند، خدا اجابت می کند.

2-    اگر می خواهیم به رستگاری راه یابیم باید دعوت خدا را بپذیریم و به او ایمان بیاوریم.

سوره بقره آیه:153

در مسیر رفتن به سوی رستگاری لازم است از صبر و نماز کمک بگیریم.

سوره بقره آیه:183

از مهم ترین ثمرات روزه تقوا است.

سوره عنکبوت آیه :45

1-    یکی از وظایف پیامبر اکرم(ص) بر پا داشتن نماز میان مسلمانان است.

2-    یکی از آثار و نتایج بر پاداشتن تماز دوری از فحشاء و منکرات است.

3-    نماز ثمره ی برتر دیگری دارد که همان ذکر خداوند است.

منبع -معارف اسلامی میناب
:: مرتبط با: مرتبط با همکاران معارف اسلامی , مرتبط با دین و زندگی دوم دبیرستان ,
:: برچسب‌ها: پیام آیات دین و زندگی2 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : شنبه 13 اردیبهشت 1393
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
z شنبه 13 اردیبهشت 1393 05:43 ب.ظ
ممنون. محبت کردید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
جشنواره وبلاگنویسی