درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
 
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 20 آذر 1391

1)قرآن و ....... و ........ از هم جدا نمی شوند و همیشگی است پس وجود ........ نیز همیشگی است.

الف) پیامبر(ص)- علی(ع) – معصوم  ب ) پیامبر(ص) – اهل بیت- تمسک

ج ) خدا- عصمت – علی (ع)   د ) پیامبر(ص) – اهل بیت- معصوم
:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2-1 سال91 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : جمعه 17 آذر 1391
تست درس 1-2 سوم دین و زندگی شماره 5:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2-1 سال91 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : چهارشنبه 17 آبان 1391
تست شماره 4  دین و زندگی 3:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2-1 سال91 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : سه شنبه 16 آبان 1391
بررسی سوالات نهایی سال سوم  دین و زندگی:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2-1 سال91 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 7 آبان 1391

به نام خدا

1-     کدامیک از آیات زیر هدایت عمومی را شامل میشود؟

 

الف) قال ربنا الذی اعطی کل شیء....   ب) سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و....

  ج) اهدنا الصراط المستقیم....             د) قالوا لله الذی هدانا لهذا.......

 

2-کدامیک از نیاز های انسان به تکرارناپذیری تجربه ی زندگی انسان اشاره دارد؟

 

الف) درک آینده ی خویش    ب) کشف راه درست زندگی   ج) درک هدف زندگی   د) گزینه های الف و ج

 

3-همه ی ویژگی های زیر به جز گزینه ی...........از ویژگی های کسی است که می تواند انسان را در جهت پاسخ گویی درست به این نیازها رهنمون شود؟   

الف) آگاهی کامل از خلقت انسان داشته باشد                          ب) آگاهی کامل از جایگاه او در نظام هستی داشته باشد

  ج) آگاهی از چگونگی زندگی در دنیا داشته باشد                   د) آگاهی از هدف خلقت انسان داشته باشد

4-بر اساس فرمایش امام کاظم (ع)به هشام بن حکم کدامیک از گزینه های زیر درست نمی باشد؟

 

الف) کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند

ب) آنان که در تعقل و تفکر داناترند نسبت به فرمان الهی برترند

ج)آن کس که عقلش کامل تر است رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است

د) خداوند رسولانش را بسوی بندگان نفرستاد جز برای آنکه این بندگان در پیام الهی تعقل کنند

 

5-خداوند دو حجت بر مردم دارد. حجتی آشکار و حجتی نهان. حجت ......... رسولان انبیا و ائمه اند و حجت......... عقل انسانهاست که حجت  ............. وسیله ی فهم پیام الهی است.

 

الف) آشکار- آشکار- نهان   ب) نهان- آشکار-آشکار   ج)آشکار- نهان- آشکار    د) آشکار- نهان- نهان

 

6- کدامیک از گزینه های زیر برخاسته از نیاز درک آینده ی انسان است؟

 

الف)انسان برای چه زندگی میکند                                 ب) مرگ نمی تواند پایان بخش زندگی انسان باشد

  ج)دغدغه ی انسان های فکور و خردمند است                د)زندگی متعالی چگونه میسر می شود

 

7- عبارت خداوند هیچ موجودی را بیهوده خلق نمیکند به کدامیک از صفات خداوند اشاره دارد؟

 

الف) عادل         ب) عظیم         ج) کریم        د) حکیم

 

8- خداوند انسان ها را با فرستادن........ راهنمایی و هدایت کرده و .......... مسئولیت ابلاغ و رساندن آن به ........... است.

 

الف) دین- مردم- پیامبران   ب) پیامبران- دین- مردم   ج) دین- پیامبران- مردم   د) وحی- پیامبران- مردم

 

9- فطرت از کلمه ی فطر به معنای............. است و فطرت به معنای .............. است.

 

الف) خلق- دریافت و ابلاغ وحی                        ب) ابداع- ایمان

ج) ابداع- نوع خاص آفرینش                             د) نوع خاص آفرینش- خلق

 

10-قران کریم کار های خارق العاده ای که پیامبران از جانب خدا انجام می دهند را ....... نامیده و دانشمندان اسلامی آنرا......نامیده اند.

 

الف)معجزه- آیت       ب) آیت- عصمت    ج) وحی- آیت     د) آیت- معجزه

 

11- کدامیک از علل آمدن پیامبران متعدد می باشد؟

 

الف) رشد تدریجی سطح فکرجوامع و اقوام      ب)وحی    ج) اعجاز    د) وحی و اعجاز

12- کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

 

الف) وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم منظور آفرینش خاص انسان است.

ب) اقوام و ملت های گوناگون ویژگی های فطری متفاوتی دارند.

 ج) همه انسانها از استعداد تفکر و تعقل و قدرت اختیار برخوردارند.

 د) نیاز به حکومت و نیاز به معاشرت از نیاز های ثابت انسان هستند.

 

13- کدامیک از گزینه های زیر در مورد وحی که از ویژگی های پیامبران است نادرست می باشد؟

 

الف)کلمه ی وحی در قرآن کریم برای موارد مختلف به کار رفته است     ب)اختصاص به پیامبران دارد

  ج) عالی ترین درجه ی آن مخصوص پیامبران است      د) از طریق آن برنامه ی هدایت الهی به پیامبران داده میشود

 

14- قرآن کریم حضرت محمد(ص) را آخرین فرستاده ی الهی معرفی کرده. حضرت محمد نیز در اجتماعات مسلمانان این موضوع را یادآوری می کرد تا ....

 

الف) به حضرت محمد(ص) مهربانی کنند                     ب)پیامبری ایشان را بپذیرند

ج) به گفته های او عمل کنند                               د) پس از ایشان ادعای پیامبری نکنند

 

15- مصون بودن از گناه و اشتباه در حین اجرای ماموریت خود و القای معانی و معارف به قلب پیامبر از سوی خدا به کدامیک از ویژگی های پیامبران اشاره دارد؟

 

الف) وحی- اعجاز      ب) عصمت- اعجاز   ج)اعجاز- وحی  د) عصمت- وحی

 

16- کدامیک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟

 

الف) اگرپیامبری در مقام تعلیم و تبیین معصوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود.

 ب) اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد دین به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب میشود.

  ج) اگرپیامبری در هنگام اجرای فرمان های الهی معصوم نباشد امکان نداردکارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد.

  د) پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

                                                                                                        

17- جمله ی علت دیگر آمدن پیامبران متعدد رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ می باشد مربوط به کدام علل آمدن پیامبران متعدد می باشد؟

 

الف) لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن         ب) رشد تدریجی سطح فکرجوامع و اقوام

 ج) از بین رفتن یا تحریف  تعلیمات پیامبر پیشین              د) گزینه های ب و ج

 

18- پیامبر گرامی اسلام در هنگام ظهور .............. را ادامه دهنده ی راه انبیاء و تمام کننده ی کار آنان معرفی کرد و از ..........و.............خواست که به ایشان ایمان آورند.

 

الف) حضرت علی(ع)- یهودیان- مسیحیان                    ب) خود- مسیحیلن- یهودیان

 ج) خود- شیعیان- مسیحیان                                  د) خود- کافران- یهودیان

 

19- کدامیک از گزینه ی زیر از عواملی که انسان را بی نیاز از کتاب جدید می نمود نمی باشد؟

 

الف) حفظ قرآن کریم از تحریف                                ب) پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه

 ج)آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی    د) لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن

 

20- اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی معصوم باشد........

 

الف) امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا نمیشود      ب) کارهایی مطابق دستورات الهی انجام میشود

 ج) دین الهی به درستی به مردم می رسد                د) موارد الف و ج
:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2-1 سال91 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : شنبه 6 آبان 1391
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
جشنواره وبلاگنویسی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات